Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web

Giới thiệu về trang web

 

1.1. Chào mừng đến với www.makemeetingsmatter.com ('Trang web'). Trang web cung cấp các giải pháp quản lý cuộc họp và các giải pháp khác mà bạn có thể thấy hữu ích ('Dịch vụ').

 

1.2. Trang web được điều hành bởi Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Quyền truy cập và sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ liên quan nào của Trang web, được cung cấp bởi Released Pty Ltd. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này ('Điều khoản'). Bằng cách sử dụng, duyệt và / hoặc đọc Trang web, điều này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, bạn phải ngừng sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào ngay lập tức.

1.3. Đã phát hành có quyền xem xét và thay đổi bất kỳ Điều khoản nào bằng cách cập nhật trang này theo quyết định riêng của mình. Đã phát hành sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn thông báo về các cập nhật đối với Điều khoản. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày chúng được công bố. Trước khi tiếp tục, chúng tôi khuyên bạn nên giữ một bản sao của Điều khoản để làm hồ sơ.

 

2. Chấp nhận các Điều khoản

 

Bạn chấp nhận các Điều khoản bằng cách tiếp tục trên Trang web. Bạn cũng có thể chấp nhận Điều khoản bằng cách nhấp vào để chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản nếu tùy chọn này được cung cấp cho bạn trong giao diện người dùng.

 

3. Đăng ký để sử dụng Dịch vụ

3.1. Để truy cập Dịch vụ, trước tiên bạn phải mua đăng ký qua Trang web ('Đăng ký') và trả phí áp dụng cho Đăng ký đã chọn ('Phí đăng ký').

3.2. Khi mua Đăng ký từ trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Đăng ký bạn chọn mua phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

3.3. Thông qua việc mua Đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản thông qua Trang web trước khi có thể truy cập Dịch vụ ('Tài khoản').

3.4. Là một phần của quy trình đăng ký hoặc là một phần của việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân về bản thân (chẳng hạn như thông tin nhận dạng hoặc chi tiết liên hệ), bao gồm:

(a) Địa chỉ email

(b) Tên người dùng ưa thích

(c) Địa chỉ gửi thư

(d) Số điện thoại

3.5. Bạn đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Released Pty Ltd trong quá trình hoàn tất quá trình đăng ký sẽ luôn chính xác, đúng và cập nhật.

3.6. Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, bạn cũng sẽ trở thành thành viên đã đăng ký của Trang web ('Thành viên') và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Với tư cách là Thành viên, bạn sẽ được cấp quyền truy cập ngay lập tức vào Dịch vụ từ khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký cho đến khi hết thời hạn đăng ký ('Thời gian đăng ký').

3.7. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ và có thể không chấp nhận Điều khoản nếu:

(a) bạn không đủ tuổi hợp pháp để lập hợp đồng ràng buộc với Released Pty Ltd; hoặc là

(b) bạn là người bị cấm nhận Dịch vụ theo luật pháp của Úc hoặc các quốc gia khác, bao gồm cả quốc gia mà bạn đang cư trú hoặc từ đó bạn sử dụng Dịch vụ.

 

4. Nghĩa vụ của bạn với tư cách là Thành viên

 

4.1. Với tư cách là Thành viên, bạn đồng ý tuân thủ những điều sau:

(a) bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích được cho phép bởi:

(i) các Điều khoản; và

(ii) bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung trong các khu vực tài phán liên quan;

(b) bạn có trách nhiệm duy nhất trong việc bảo vệ tính bí mật của mật khẩu và / hoặc địa chỉ email của bạn. Việc sử dụng mật khẩu của bạn bởi bất kỳ người nào khác có thể dẫn đến việc hủy bỏ Dịch vụ ngay lập tức;

 

(c) bất kỳ việc sử dụng thông tin đăng ký của bạn bởi bất kỳ người nào khác, hoặc các bên thứ ba, đều bị nghiêm cấm. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho Released Pty Ltd về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào mà bạn đã biết;

(d) quyền truy cập và sử dụng Trang web bị giới hạn, không thể chuyển nhượng và cho phép bạn sử dụng Trang web duy nhất cho các mục đích của Released Pty Ltd cung cấp Dịch vụ;

(e) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể bởi ban quản lý của Released Pty Ltd;

(f) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp và / hoặc trái phép nào bao gồm việc thu thập địa chỉ email của Thành viên bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc đóng khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web;

 

(g) bạn đồng ý rằng các quảng cáo thương mại, liên kết liên kết và các hình thức mời chào khác có thể bị xóa khỏi Trang web mà không cần thông báo và có thể dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ. Hành động pháp lý thích hợp sẽ được thực hiện bởi Released Pty Ltd đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Trang web; và

(h) bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng tự động nào đối với Trang web hoặc các Dịch vụ của Trang web đều bị cấm.

 

5. Thanh toán

 

5.1. Khi tùy chọn được cung cấp cho bạn, bạn có thể thanh toán Phí đăng ký bằng cách:

(a) Chuyển tiền điện tử ('EFT') vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của chúng tôi

(b) Thanh toán bằng thẻ tín dụng ('Thẻ tín dụng')

 

5.2. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ đều được thực hiện thông qua một trong các Cửa hàng ứng dụng nơi sản phẩm được liệt kê. Khi sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện thanh toán có sẵn trên trang web của họ.

5.3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu yêu cầu thanh toán Phí đăng ký bị trả lại hoặc bị từ chối, vì bất kỳ lý do gì, bởi tổ chức tài chính của bạn hoặc không được bạn thanh toán vì bất kỳ lý do nào khác, thì bạn phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí nào, bao gồm phí ngân hàng và các khoản phí, được liên kết với Phí đăng ký.

5.4. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Released Pty Ltd có thể thay đổi Phí đăng ký bất kỳ lúc nào và Phí đăng ký khác nhau sẽ có hiệu lực sau khi kết thúc Thời hạn đăng ký hiện tại.

6. Chính sách hoàn lại tiền

 

Released Pty Ltd sẽ chỉ cung cấp cho bạn khoản hoàn trả Phí đăng ký trong trường hợp họ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc nếu Giám đốc điều hành đưa ra quyết định, theo quyết định tuyệt đối của mình, rằng việc làm như vậy là hợp lý trong mọi trường hợp. . Khi điều này xảy ra, khoản hoàn trả sẽ được tính theo tỷ lệ của Phí đăng ký mà Thành viên vẫn chưa sử dụng ('Tiền hoàn lại').

 

7. Bản quyền và Sở hữu trí tuệ

 

7.1. Trang web, Dịch vụ và tất cả các sản phẩm liên quan được phát hành đều có bản quyền. Tài liệu trên Trang web được bảo vệ bản quyền theo luật của Úc và thông qua các hiệp ước quốc tế. Trừ khi được chỉ định khác, tất cả các quyền (bao gồm bản quyền) trong Dịch vụ và biên dịch của Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng nút, hình ảnh video, đoạn âm thanh, Trang web, mã, kịch bản, yếu tố thiết kế và các tính năng tương tác ) hoặc Dịch vụ được sở hữu hoặc kiểm soát cho những mục đích này và được bảo lưu bởi Pty Ltd đã phát hành hoặc những người đóng góp của nó.

 

7.2. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều được sở hữu, đăng ký và / hoặc cấp phép bởi Released Pty Ltd, người cấp cho bạn giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể thu hồi khi bạn là Thành viên:

(a) sử dụng Trang web theo các Điều khoản;

(b) sao chép và lưu trữ Trang web và tài liệu có trong Trang web trong bộ nhớ đệm của thiết bị của bạn; và

(c) in các trang từ Trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn.

 

Released Pty Ltd không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào khác liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ. Tất cả các quyền khác được bảo lưu rõ ràng bởi Released Pty Ltd.

7.3. Pty Ltd đã phát hành giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Trang web và tất cả các Dịch vụ liên quan. Không có gì bạn làm trên hoặc liên quan đến Trang web sẽ chuyển bất kỳ:

 

(a) tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên miền, nhãn hiệu thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký hoặc bản quyền, hoặc

(b) quyền sử dụng hoặc khai thác tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên miền, nhãn hiệu thương mại hoặc kiểu dáng công nghiệp, hoặc

(c) một thứ, hệ thống hoặc quy trình là đối tượng của bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký hoặc bản quyền (hoặc sự điều chỉnh hoặc sửa đổi của một thứ, hệ thống hoặc quy trình đó), đối với bạn.

 

7.4. Bạn không được phép, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Released Pty Ltd và sự cho phép của bất kỳ chủ sở hữu quyền có liên quan nào khác: phát sóng, tái xuất bản, tải lên cho bên thứ ba, truyền, đăng, phân phối, hiển thị hoặc phát trước công chúng, điều chỉnh hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào Dịch vụ hoặc Dịch vụ của bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi các Điều khoản này quy định khác. Sự cấm đoán này không mở rộng đối với các tài liệu trên Trang web, được cung cấp miễn phí để sử dụng lại hoặc thuộc phạm vi công cộng.

8. Quyền riêng tư

8.1. Released Pty Ltd rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ đều phải tuân theo Chính sách bảo mật có sẵn trên Trang web.

 

9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm chung

 

9.1. Không có điều khoản nào trong Điều khoản giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ bảo đảm, bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào được áp dụng hoặc áp đặt theo luật, bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc (hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào theo luật) mà luật có thể không bị giới hạn hoặc loại trừ.

9.2. Theo điều khoản này, và trong phạm vi luật pháp cho phép:

(a) tất cả các điều khoản, bảo đảm, bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện không được nêu rõ ràng trong Điều khoản đều bị loại trừ; và

(b) Pty Ltd được phát hành sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể lường trước được một cách hợp lý do chúng tôi không đáp ứng Bảo đảm dành cho người tiêu dùng hiện hành), mất lợi nhuận hoặc cơ hội hoặc thiệt hại đối với thiện chí phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này (bao gồm cả việc không thể sử dụng Dịch vụ

hoặc việc cung cấp Dịch vụ muộn), cho dù theo luật thông thường, theo hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), theo công bằng, theo quy chế hoặc theo cách khác.

 

9.3. Việc sử dụng Trang web và các Dịch vụ là rủi ro của riêng bạn. Mọi thứ trên Trang web và Dịch vụ được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào. Không có chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, người đóng góp và người cấp phép nào của Released Pty Ltd đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch vụ nào (bao gồm các sản phẩm hoặc Dịch vụ của Released Pty Ltd) được đề cập đến Trang web, bao gồm (nhưng không giới hạn) mất mát hoặc thiệt hại mà bạn có thể phải chịu do bất kỳ điều nào sau đây:

 

(a) không thực hiện được, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, không sửa được lỗi, chậm vận hành hoặc truyền tải, vi rút máy tính hoặc thành phần có hại khác, mất dữ liệu, lỗi đường truyền, hành vi trái pháp luật của bên thứ ba hoặc hành vi trộm cắp , phá hủy, thay đổi hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ;

(b) tính chính xác, tính phù hợp hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin nào trên Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến Dịch vụ của nó (bao gồm tài liệu của bên thứ ba và quảng cáo trên Trang web);

(c) chi phí phát sinh do bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào của Released Pty Ltd; và

(d) Dịch vụ hoặc hoạt động liên quan đến các liên kết được cung cấp để thuận tiện cho bạn.

 

10. Giới hạn trách nhiệm

 

10.1. Tổng trách nhiệm pháp lý của Pty Ltd đã được giải phóng phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, tuy nhiên phát sinh, bao gồm cả theo hợp đồng, sai sót (bao gồm cả sơ suất), trong vốn chủ sở hữu, theo quy định hoặc theo cách khác, sẽ không vượt quá việc cung cấp Dịch vụ cho bạn.

10.2. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Released Pty Ltd, các chi nhánh, nhân viên, đại lý, người đóng góp và người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả đặc biệt hoặc mẫu mực nào mà bạn có thể phải gánh chịu, dù bạn gây ra và theo bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận (cho dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ tổn thất nào về lợi thế thương mại hoặc uy tín kinh doanh và bất kỳ tổn thất vô hình nào khác.

 

11. Chấm dứt Hợp đồng

11.1. Các Điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bạn hoặc bởi Released Pty Ltd chấm dứt hợp đồng như được nêu dưới đây.

11.2. Nếu bạn muốn chấm dứt Điều khoản, bạn có thể làm như vậy bằng cách:

(a) không gia hạn Đăng ký trước khi kết thúc Thời hạn Đăng ký;

(b) đóng tài khoản của bạn cho tất cả các dịch vụ mà bạn sử dụng, nơi Released Pty Ltd đã cung cấp tùy chọn này cho bạn.

 

Thông báo của bạn phải được gửi bằng văn bản tới contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Pty Ltd đã phát hành có thể chấm dứt Điều khoản với bạn bất cứ lúc nào nếu:

(a) bạn không gia hạn Đăng ký vào cuối Thời hạn Đăng ký;

(b) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản hoặc có ý định vi phạm bất kỳ điều khoản nào;

(c) Pty Ltd được phát hành bắt buộc phải làm như vậy theo luật;

(d) việc cung cấp Dịch vụ cho bạn bởi Released Pty Ltd, theo quan điểm của Released Pty Ltd, không còn khả thi về mặt thương mại.

11.4. Theo luật hiện hành của địa phương, Released Pty Ltd có quyền ngừng hoặc hủy bỏ tư cách thành viên của bạn bất kỳ lúc nào và có thể đình chỉ hoặc từ chối, theo quyết định riêng của mình, quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần thông báo nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản hoặc bất kỳ luật hiện hành nào hoặc nếu hành vi của bạn ảnh hưởng đến tên tuổi hoặc danh tiếng của Meeting Solutions Pty Ltd hoặc vi phạm các quyền của bên khác.

 

 

12. Bồi thường

 

12.1. Bạn đồng ý bồi thường cho Released Pty Ltd, các chi nhánh, nhân viên, đại lý,

người đóng góp, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và người cấp phép từ và chống lại: Tất cả các hành động, khiếu kiện, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, chi phí, chi phí, mất mát và thiệt hại (bao gồm cả phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) phát sinh, gánh chịu hoặc phát sinh từ hoặc liên quan với bất kỳ hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp nào của việc bạn truy cập bằng cách sử dụng hoặc giao dịch trên Trang web hoặc cố gắng làm như vậy; và / hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản.

 

13. Giải quyết tranh chấp

 

13.1. Bắt buộc:

 

Nếu tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản, một trong hai bên không được bắt đầu bất kỳ thủ tục Tòa án hoặc Tòa án nào liên quan đến tranh chấp, trừ khi các điều khoản sau đây đã được tuân thủ (ngoại trừ trường hợp cần có biện pháp giải quyết khẩn cấp).

 

13.2. Để ý:

 

Một bên của Điều khoản yêu cầu tranh chấp ('Tranh chấp') đã phát sinh theo Điều khoản, phải thông báo bằng văn bản cho bên kia nêu chi tiết về bản chất của tranh chấp, kết quả mong muốn và hành động cần thiết để giải quyết Tranh chấp.

 

13.3. Nghị quyết:

 

Khi nhận được thông báo ('Thông báo') của bên kia, các bên của Điều khoản ('Các bên') phải:

 

(a) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo cố gắng một cách thiện chí để giải quyết Tranh chấp một cách nhanh chóng bằng thương lượng hoặc các phương thức khác mà hai bên có thể đồng ý;

(b) Nếu vì bất kỳ lý do gì, sau 30 ngày kể từ ngày Thông báo, Tranh chấp vẫn chưa được giải quyết, các Bên phải đồng ý khi lựa chọn một hòa giải viên hoặc yêu cầu một hòa giải viên thích hợp được chỉ định bởi Giám đốc của Released Pty Ltd hoặc người được đề cử;

 

(c) Các Bên có trách nhiệm như nhau đối với lệ phí và chi phí hợp lý của một hòa giải viên và chi phí cho địa điểm hòa giải và không giới hạn cam kết đã nêu ở trên để trả bất kỳ số tiền nào mà hòa giải viên yêu cầu như một điều kiện trước để bắt đầu hòa giải. Mỗi Bên phải tự thanh toán các chi phí liên quan đến việc hòa giải;

(d) Buổi hòa giải sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc.

 

13.4. Bảo mật:

 

Tất cả các thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán do các Bên thực hiện phát sinh từ và liên quan đến điều khoản giải quyết tranh chấp này là bí mật và trong phạm vi có thể, phải được coi là các cuộc đàm phán "không gây phương hại" cho mục đích của luật chứng cứ hiện hành.

 

 

13,5. Chấm dứt hòa giải:

 

Nếu đã qua 60 ngày kể từ ngày bắt đầu hòa giải Tranh chấp và Tranh chấp vẫn chưa được giải quyết, một trong hai Bên có thể yêu cầu hòa giải viên chấm dứt hòa giải và hòa giải viên phải làm như vậy.

 

14. Địa điểm và quyền hạn

Các Dịch vụ do Released Pty Ltd cung cấp nhằm mục đích được mọi người trên toàn cầu xem. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web, bạn đồng ý rằng địa điểm duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào sẽ là tòa án của New South Wales, Úc.

15. Luật điều chỉnh

 

Các Điều khoản được điều chỉnh bởi luật của New South Wales, Úc. Mọi tranh chấp, tranh cãi, tố tụng hoặc khiếu nại thuộc bất kỳ bản chất nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến Điều khoản và các quyền được tạo ra theo đây sẽ được điều chỉnh, giải thích và giải thích theo, theo và theo luật của New South Wales, Úc, mà không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật, bất chấp các quy tắc bắt buộc. Hiệu lực của điều khoản luật điều chỉnh này không bị tranh cãi. Các Điều khoản sẽ ràng buộc vì lợi ích của các bên theo đây và những người kế thừa và chuyển nhượng của họ.

 

16. Tư vấn pháp lý độc lập

Cả hai bên xác nhận và tuyên bố rằng các quy định của Điều khoản là công bằng và hợp lý và cả hai bên đã tận dụng cơ hội để có được tư vấn pháp lý độc lập và tuyên bố Điều khoản không chống lại chính sách công vì lý do bất bình đẳng hoặc khả năng thương lượng hoặc các lý do hạn chế chung của buôn bán.

17. thôi việc

 

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản này bị Tòa án có thẩm quyền phát hiện là vô hiệu hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.