Kushtet dhe kushtet e përdorimit të aplikacionit celular

 

Rreth Aplikacionit

 

1.1. Mirë se vini në mForce365 nga www.makemeetingsmatter.com ("Aplikacioni"). Aplikacioni ofron një platformë celulare të menaxhimit të zgjidhjeve të takimeve dhe qasje në zgjidhje të tjera që mund t'i gjeni të dobishme ("Shërbimet").

1.2. Aplikacionet operohen nga Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Qasja dhe përdorimi i Aplikacionit, ose ndonjë prej produkteve ose shërbimeve të lidhura me të, ofrohet nga Released Pty Ltd. Ju lutemi, lexoni me kujdes këto terma dhe kushte ("Kushtet"). Duke përdorur ose shfletuar Aplikacionin, kjo nënkupton që ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga Kushtet. Nëse nuk pajtoheni me Kushtet, duhet të ndaloni menjëherë përdorimin e Aplikacionit ose ndonjë prej Shërbimeve.

1.3. Released Pty Ltd rezervon të drejtën për të shqyrtuar dhe ndryshuar ndonjë nga Kushtet duke përditësuar këtë faqe sipas gjykimit të saj. Released do të bëjë përpjekje të arsyeshme për t'ju dhënë njoftimin për përditësimet e Kushteve. Çdo ndryshim në Kushtet hyn në fuqi menjëherë nga data e publikimit të tyre. Përpara se të vazhdoni, ju rekomandojmë të mbani një kopje të Kushteve për të dhënat tuaja.

2. Pranimi i Kushteve

Ju i pranoni Kushtet duke përdorur ose duke shfletuar Aplikacionin. Ju gjithashtu mund t'i pranoni Kushtet duke klikuar për të pranuar ose rënë dakord me Kushtet ku ky opsion është vënë në dispozicion për ju nga Released Pty Ltd në ndërfaqen e përdoruesit.
 

3. Abonimi për të përdorur Shërbimet

3.1. Për të hyrë në Shërbimet, së pari duhet të blini një abonim për aplikacionin përmes Faqes së internetit ('Abonimi') dhe të paguani tarifën e aplikueshme për Abonimin e zgjedhur ('Tarifa e Abonimit').

3.2. Në blerjen e Abonimit, ju e pranoni dhe pranoni se është përgjegjësia juaj të siguroheni që Abonimi që zgjidhni të blini të jetë i përshtatshëm për përdorimin tuaj.

3.3. Pasi të keni blerë Abonimin, më pas do t'ju kërkohet të regjistroheni për një llogari përmes Aplikacionit përpara se të mund të përdorni Shërbimet ("Llogaria").

3.4. Si pjesë e procesit të regjistrimit, ose si pjesë e përdorimit të vazhdueshëm të Shërbimeve, mund t'ju kërkohet të jepni informacion personal për veten tuaj (si identifikimi ose detajet e kontaktit), duke përfshirë:

(a) Adresa e emailit

(b) Emri i preferuar i përdoruesit

(c) Adresa postare

(d) Numri i telefonit

 

3.5. Ju garantoni se çdo informacion që i jepni Released Pty Ltd gjatë përfundimit të procesit të regjistrimit do të jetë gjithmonë i saktë, i saktë dhe i përditësuar.

3.6. Pasi të keni përfunduar procesin e regjistrimit, do të bëheni gjithashtu një anëtar i regjistruar i Aplikacionit ('Anëtar') dhe do të pranoni të jeni të detyruar nga Kushtet. Si Anëtar, do t'ju jepet akses i menjëhershëm në Shërbimet që nga koha kur keni përfunduar procesin e regjistrimit deri në skadimin e periudhës së abonimit ("Periudha e Abonimit").

 

3.7. Ju nuk mund të përdorni Shërbimet dhe mund të mos pranoni Kushtet nëse:

 

(a) nuk jeni në moshë madhore për të krijuar një kontratë detyruese me Released Pty Ltd; ose

(b) ju jeni një person i ndaluar nga marrja e Shërbimeve sipas ligjeve të Australisë ose vendeve të tjera duke përfshirë vendin në të cilin banoni ose nga i cili përdorni Shërbimet.

 

4. Detyrimet tuaja si Anëtar

 

4.1. Si Anëtar, ju pranoni të respektoni sa vijon:

(a) ju do t'i përdorni Shërbimet vetëm për qëllime që lejohen nga:

(i) Kushtet; dhe

(ii) çdo ligj, rregullore ose praktika ose udhëzime të pranuara përgjithësisht në juridiksionet përkatëse;

(b) ju keni përgjegjësinë e vetme për mbrojtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit tuaj dhe/ose adresës së emailit. Përdorimi i fjalëkalimit tuaj nga çdo person tjetër mund të rezultojë në anulimin e menjëhershëm të Shërbimeve;

 

(c) çdo përdorim i informacionit të regjistrimit tuaj nga çdo person tjetër, ose palë të treta, është rreptësisht i ndaluar. Ju pranoni të njoftoni menjëherë Released Pty Ltd për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose adresës tuaj të postës elektronike ose çdo shkelje të sigurisë për të cilën keni marrë dijeni;

 

(d) qasja dhe përdorimi i aplikacionit është i kufizuar, i patransferueshëm dhe lejon përdorimin e vetëm të Aplikacionit nga ju për qëllimet e Released Pty Ltd që ofron Shërbimet;

(e) nuk do të përdorni Shërbimet ose Aplikacionin në lidhje me ndonjë përpjekje tregtare, përveç atyre që janë miratuar ose miratuar në mënyrë specifike nga menaxhmenti i Released Pty Ltd;

(f) ju nuk do t'i përdorni Shërbimet ose Aplikacionin për ndonjë përdorim të paligjshëm dhe/ose të paautorizuar që përfshin mbledhjen e adresave të emailit të Anëtarëve me mjete elektronike ose mjete të tjera me qëllim të dërgimit të emailit të pakërkuar ose kornizës së paautorizuar ose lidhjes me Aplikacionin;

(g) ju pranoni që reklamat komerciale, lidhjet e filialeve dhe forma të tjera të kërkesës mund të hiqen nga Aplikacioni pa paralajmërim dhe mund të rezultojnë në përfundimin e Shërbimeve. Veprimet e duhura ligjore do të ndërmerren nga Released Pty Ltd për çdo përdorim të paligjshëm ose të paautorizuar të Aplikacionit; dhe

(h) ju e pranoni dhe pranoni që çdo përdorim i automatizuar i Aplikacionit ose i Shërbimeve të tij është i ndaluar.

 

5. Pagesa

 

5.1. Aty ku ju jepet opsioni, ju mund të bëni pagesën e tarifës së abonimit me anë të:

(a) Transferimi elektronik i fondeve ('EFT') në llogarinë tonë bankare të emëruar

(b) Pagesa me kartë krediti ('Kartë krediti')

5.2. Të gjitha pagesat e bëra gjatë përdorimit të Shërbimeve nga ana juaj kryhen nëpërmjet njërit prej App Stores ku është listuar produkti. Kur përdorni faqen e internetit, Shërbimet ose kur bëni ndonjë pagesë në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve, ju garantoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e pagesës që janë të disponueshme në faqen e tyre të internetit.

5.3. Ju pranoni dhe pranoni që kur një kërkesë për pagesën e Tarifës së Abonimit kthehet ose refuzohet, për çfarëdo arsye, nga institucioni juaj financiar ose nuk është paguar nga ju për ndonjë arsye tjetër, atëherë jeni përgjegjës për çdo kosto, duke përfshirë tarifat bankare dhe tarifat, të lidhura me tarifën e abonimit.

5.4. Ju pranoni dhe pranoni që Released Pty Ltd mund të ndryshojë tarifën e abonimit në çdo kohë dhe se tarifa e ndryshueshme e abonimit do të hyjë në fuqi pas përfundimit të Periudhës ekzistuese të Abonimit.

 

6. Politika e rimbursimit

 

Released Pty Ltd do t'ju sigurojë një rimbursim të tarifës së abonimit vetëm në rast se ata nuk janë në gjendje të vazhdojnë të ofrojnë Shërbimet ose nëse Drejtori Menaxhues merr një vendim, sipas gjykimit të tij absolut, se është e arsyeshme ta bëjë këtë në rrethanat . Kur kjo ndodh, rimbursimi do të jetë në shumën proporcionale të tarifës së abonimit që mbetet e papërdorur nga Anëtari ("Rimbursimi").

 

7. E drejta e autorit dhe pronësia intelektuale

 

7.1. Aplikacioni, Shërbimet dhe të gjitha produktet e lidhura të Released Pty Ltd i nënshtrohen të drejtës së autorit. Materiali në faqen e internetit dhe aplikacioni mbrohet nga e drejta e autorit sipas ligjeve të Australisë dhe përmes traktateve ndërkombëtare. Nëse nuk tregohet ndryshe, të gjitha të drejtat (përfshirë të drejtën e autorit) në Shërbimet dhe përpilimin e Aplikacionit (përfshirë por pa u kufizuar në tekstin, grafikët, logot, ikonat e butonave, imazhet video, klipet audio, faqen e internetit, kodin, skriptet, elementët e dizajnit dhe veçoritë ndërvepruese ) ose Shërbimet zotërohen ose kontrollohen për këto qëllime dhe janë të rezervuara nga Meeting Solutions Pty Ltd ose nga kontribuesit e saj.

7.2. Të gjitha markat tregtare, markat e shërbimit dhe emrat tregtarë zotërohen, regjistrohen dhe/ose licencohen nga Released Pty Ltd, e cila ju jep një licencë mbarëbotërore, joekskluzive, pa honorare, të revokueshme, ndërkohë që ju jeni Anëtar për:

 

(a) përdorni Aplikacionin në përputhje me Kushtet;

(b) kopjoni dhe ruani Aplikacionin dhe materialin që përmban Aplikacioni në memorien e memories së pajisjes suaj; dhe

(c) printoni faqe nga Aplikacioni për përdorimin tuaj personal dhe jokomercial.

Released Pty Ltd nuk ju jep asnjë të drejtë tjetër në lidhje me Aplikacionin ose Shërbimet. Të gjitha të drejtat e tjera janë të rezervuara shprehimisht nga Meeting Solutions Pty Ltd.

 

7.3. Released Pty Ltd ruan të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin për Aplikacionin dhe të gjitha Shërbimet e lidhura me të. Asgjë që bëni në ose në lidhje me Aplikacionin nuk do të transferojë asnjë:

 

(a) emri i biznesit, emri tregtar, emri i domenit, marka tregtare, dizajni industrial, patenta, dizajni i regjistruar ose e drejta e autorit, ose

(b) të drejtën për të përdorur ose shfrytëzuar një emër biznesi, emër tregtar, emër domaini, markë tregtare ose dizajn industrial, ose

(c) një send, sistem ose proces që është subjekt i një patente, dizajni të regjistruar ose të drejtës së autorit (ose një përshtatje ose modifikimi i një gjëje, sistemi ose procesi të tillë).

 

7.4. Ju nuk mundeni, pa lejen paraprake me shkrim të Released Pty Ltd dhe lejen e çdo pronari tjetër përkatës të të drejtave: të transmetoni, ripublikoni, ngarkoni tek një palë e tretë, të transmetoni, postoni, shpërndani, shfaqni ose luani në publik, të përshtatni ose ndryshoni në çfarëdo mënyre Shërbimet ose Shërbimet e palëve të treta për çfarëdo qëllimi, përveç nëse parashikohet ndryshe nga këto Kushte. Ky ndalim nuk shtrihet në materialet e aplikacionit të cilat janë të disponueshme lirisht për ripërdorim ose janë në domenin publik.

8. Privatësia

 

8.1. Released Pty Ltd e merr seriozisht privatësinë tuaj dhe çdo informacion i ofruar nëpërmjet përdorimit nga ana juaj të Aplikacionit dhe/ose Shërbimeve i nënshtrohet Politikës së Privatësisë, e cila është e disponueshme në faqen e internetit.

 

9. Mohim i Përgjithshëm

 

9.1. Asgjë në Kushtet nuk kufizon ose përjashton asnjë garanci, garanci, përfaqësim ose kusht të nënkuptuar ose të vendosura nga ligji, duke përfshirë Ligjin Australian të Konsumatorit (ose çdo detyrim sipas tyre), i cili me ligj nuk mund të kufizohet ose përjashtohet.

9.2. Në varësi të kësaj klauzole dhe në masën e lejuar me ligj:

(a) përjashtohen të gjitha kushtet, garancitë, garancitë, përfaqësimet ose kushtet që nuk janë shprehur shprehimisht në Kushtet; dhe

(b) Released Pty Ltd nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje ose dëmtim të veçantë, indirekt ose pasues (përveç rastit kur një humbje ose dëmtim i tillë është i parashikueshëm në mënyrë të arsyeshme që rezulton nga dështimi ynë për të përmbushur një Garanci të Konsumatorit në fuqi), humbje fitimi ose mundësie ose dëmtim të emri i mirë që lind nga ose në lidhje me Shërbimet ose këto Kushte (përfshirë si rezultat i pamundësisë për të përdorur Shërbimet

ose furnizimi me vonesë i Shërbimeve), qoftë sipas ligjit të zakonshëm, sipas kontratës, deliktit (përfshirë neglizhencën), në drejtësi, në përputhje me statutin ose ndryshe.

 

9.3. Përdorimi i Aplikacionit dhe Shërbimeve është në rrezikun tuaj. Gjithçka në Aplikacion dhe Shërbimet ju ofrohet "siç është" dhe "siç disponohet" pa garanci ose kusht të çfarëdo lloji. Asnjë nga bashkëpunëtorët, drejtorët, zyrtarët, punonjësit, agjentët, kontribuesit dhe licencuesit e Released Pty Ltd nuk bën ndonjë përfaqësim ose garanci të shprehur ose të nënkuptuar në lidhje me Shërbimet ose ndonjë produkt ose shërbim (duke përfshirë produktet ose shërbimet e Meeting Solutions Pty Ltd) të cilave u referohen në faqen e internetit, përfshin (por nuk kufizohet në) humbjen ose dëmtimin që mund të pësoni si rezultat i ndonjë prej të mëposhtmeve:

 

(a) dështimi i performancës, gabimi, lëshimi, ndërprerja, fshirja, defekti, dështimi për të korrigjuar defektet, vonesa në funksionim ose transmetim, virus kompjuterik ose përbërës tjetër të dëmshëm, humbje të të dhënave, dështim i linjës së komunikimit, sjellje e paligjshme e palës së tretë ose vjedhje , shkatërrimi, ndryshimi ose aksesi i paautorizuar në të dhënat;

(b) saktësinë, përshtatshmërinë ose monedhën e çdo informacioni në Aplikim, Shërbime ose ndonjë prej produkteve të lidhura me Shërbimet e tij (përfshirë materialet e palëve të treta dhe reklamat në Uebfaqe);

(c) kostot e shkaktuara si rezultat i përdorimit të Aplikacionit, Shërbimeve ose ndonjë prej produkteve të Released Pty Ltd; dhe

(d) Shërbimet ose funksionimi në lidhje me lidhjet që ofrohen për lehtësinë tuaj.

 

10. Kufizimi i përgjegjësisë

 

10.1. Përgjegjësia totale e Released Pty Ltd që lind nga ose në lidhje me Shërbimet ose këto Kushte, sido që të lindë, duke përfshirë sipas kontratës, deliktin (përfshirë neglizhencën), në kapital, sipas statutit ose ndryshe, nuk do të tejkalojë rifurnizimin e Shërbimeve për ju.

10.2. Ju e kuptoni dhe pranoni shprehimisht që Released Pty Ltd, bashkëpunëtorët, punonjësit, agjentët, kontribuesit dhe licencuesit e saj nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë pasues ose shembullor që mund të shkaktohet nga ju, pavarësisht nga shkaku çdo teori e përgjegjësisë. Kjo do të përfshijë, por nuk kufizohet në, çdo humbje fitimi (qoftë e shkaktuar drejtpërdrejt ose indirekt), çdo humbje të emrit të mirë ose reputacionit të biznesit dhe çdo humbje tjetër të paprekshme.

 

11. Zgjidhja e kontratës

 

11.1. Kushtet do të vazhdojnë të zbatohen derisa të përfundohen nga ju ose nga Released Pty Ltd siç përcaktohet më poshtë.

11.2. Nëse dëshironi të përfundoni Kushtet, mund ta bëni këtë duke:

(a) mos rinovimin e Abonimit përpara përfundimit të Periudhës së Abonimit;

(b) mbylljen e llogarive tuaja për të gjitha shërbimet që përdorni, ku Released Pty Ltd ju ka vënë në dispozicion këtë opsion.

 

Njoftimi juaj duhet të dërgohet me shkrim në contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Released Pty Ltd mund të përfundojë në çdo kohë Kushtet me ju nëse:

(a) nuk e rinovoni Abonimin në fund të Periudhës së Abonimit;

(b) ju keni shkelur ndonjë dispozitë të Kushteve ose keni ndërmend të shkelni ndonjë dispozitë;

(c) Released Pty Ltd kërkohet ta bëjë këtë me ligj;

(d) ofrimi i Shërbimeve për ju nga Released Pty Ltd, sipas mendimit të Meeting Solutions Pty Ltd, nuk është më i zbatueshëm komercialisht.

 

11.4. Në varësi të ligjeve lokale në fuqi, Released Pty Ltd rezervon të drejtën të ndërpresë ose anulojë anëtarësimin tuaj në çdo kohë dhe mund të pezullojë ose mohojë, sipas gjykimit të tij, aksesin tuaj në të gjithë ose ndonjë pjesë të Aplikacionit ose Shërbimeve pa njoftim nëse shkelni çdo dispozitë e Kushteve ose e ndonjë ligji të zbatueshëm ose nëse sjellja juaj ndikon në emrin ose reputacionin e Released Pty Ltd ose shkel të drejtat e atyre të një pale tjetër.

12. Dëmshpërblim

12.1. Ju pranoni të dëmshpërbleni Released Pty Ltd, filialet, punonjësit, agjentët e saj,

kontribuesit, ofruesit e përmbajtjes dhe licencuesit e palëve të treta nga dhe kundër: Të gjitha veprimet, paditë, pretendimet, kërkesat, detyrimet, kostot, shpenzimet, humbjet dhe dëmet (përfshirë tarifat ligjore mbi bazën e dëmshpërblimit të plotë) të shkaktuara, të pësuar ose që lindin nga ose në lidhje me çdo pasojë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të aksesit nga ju duke përdorur ose transaksionuar me Aplikacionin ose përpjekjet për ta bërë këtë; dhe/ose ndonjë shkelje të Kushteve.

13. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

 

13.1. E detyrueshme:

 

Nëse një mosmarrëveshje lind nga ose lidhet me Kushtet, secila palë nuk mund të fillojë asnjë proces gjyqësor ose gjykatë në lidhje me mosmarrëveshjen, përveç rastit kur klauzolat e mëposhtme janë respektuar (përveç rasteve kur kërkohet lehtësim urgjent i ndërmjetëm).

 

13.2. Njoftim:

 

Një palë në Kushtet që pretendon se ka lindur një mosmarrëveshje ("Mosmarrëveshje") sipas Kushteve, duhet t'i japë një njoftim me shkrim palës tjetër duke detajuar natyrën e mosmarrëveshjes, rezultatin e dëshiruar dhe veprimin e kërkuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjes.

 

13.3. Rezolucioni:

 

Pas marrjes së atij njoftimi ("Njoftimi") nga ajo palë tjetër, palët në Kushtet ("Palët") duhet:

 

(a) Brenda 30 ditëve nga Njoftimi të përpiqen me mirëbesim për ta zgjidhur Mosmarrëveshjen në mënyrë të shpejtë me negocim ose me mjete të tjera për të cilat ata mund të bien dakord reciprokisht;

(b) Nëse për ndonjë arsye, 30 ditë pas datës së Njoftimit, mosmarrëveshja nuk është zgjidhur, Palët ose duhet të bien dakord për zgjedhjen e një ndërmjetësi ose të kërkojnë që një ndërmjetës i përshtatshëm të emërohet nga Drejtori i Liruar Pty Ltd. ose të emëruarit të tij ose të saj;

(c) Palët janë njëlloj përgjegjëse për tarifat dhe shpenzimet e arsyeshme të një ndërmjetësi dhe koston e vendit të ndërmjetësimit dhe pa kufizuar ndërmarrjen e mësipërme për të paguar çdo shumë të kërkuar nga ndërmjetësi si një parakusht për fillimin e ndërmjetësimit. Palët duhet të paguajnë secila kostot e veta që lidhen me ndërmjetësimin;

(d) Ndërmjetësimi do të mbahet në Sydney, Australi.

 

13.4. Konfidenciale:

 

Të gjitha komunikimet në lidhje me negociatat e bëra nga Palët që rrjedhin nga dhe në lidhje me këtë klauzolë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve janë konfidenciale dhe për aq sa është e mundur, duhet të trajtohen si negociata "pa paragjykime" për qëllimin e ligjeve të zbatueshme të provave.

 

13.5. Përfundimi i ndërmjetësimit:

 

Nëse kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i një ndërmjetësimi të mosmarrëveshjes dhe mosmarrëveshja nuk është zgjidhur, secila palë mund t'i kërkojë ndërmjetësit të ndërpresë ndërmjetësimin dhe ndërmjetësi duhet ta bëjë këtë.

14. Vendi dhe juridiksioni

Shërbimet e ofruara nga Released Pty Ltd synohen të shikohen nga kushdo në mbarë botën. Megjithatë, në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje që lind nga ose në lidhje me Aplikacionin, ju pranoni që vendi ekskluziv për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje do të jetë në gjykatat e Uellsit të Ri Jugor, Australi.

15. Ligji në fuqi

Kushtet rregullohen nga ligjet e Uellsit të Ri Jugor, Australi. Çdo mosmarrëveshje, mosmarrëveshje, procedim ose pretendim i çfarëdo natyre që lind nga ose në çfarëdo mënyre në lidhje me Kushtet dhe të drejtat e krijuara këtu do të qeveriset, interpretohet dhe interpretohet nga, sipas dhe në përputhje me ligjet e Uellsit të Ri Jugor, Australi, pa referencë në parimet e konfliktit të ligjit, pavarësisht rregullave të detyrueshme. Vlefshmëria e kësaj dispozite të ligjit nuk kontestohet. Kushtet do të jenë të detyrueshme për të mirën e palëve dhe pasardhësve dhe caktuesve të tyre.

16. Këshilla juridike e pavarur

Të dyja palët konfirmojnë dhe deklarojnë se dispozitat e Kushteve janë të drejta dhe të arsyeshme dhe që të dyja palët kanë shfrytëzuar mundësinë për të marrë këshilla të pavarura ligjore dhe deklarojnë se Kushtet nuk janë kundër politikës publike për arsye të pabarazisë ose fuqisë negociuese ose arsyeve të përgjithshme të kufizimit të tregtisë.

17. Largimi nga puna

 

Nëse ndonjë pjesë e këtyre Kushteve rezulton të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë e juridiksionit kompetent, ajo pjesë do të ndërpritet dhe pjesa tjetër e Kushteve do të mbetet në fuqi.