Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Over de website

 

1.1. Welkom op www.makemeetingsmatter.com (de 'Website'). De website biedt oplossingen voor vergaderbeheer en andere oplossingen die u mogelijk nuttig vindt (de 'Diensten').

 

1.2. De website wordt beheerd door Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Toegang tot en gebruik van de website, of een van de bijbehorende producten of diensten, wordt geleverd door Released Pty Ltd. Lees deze algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') aandachtig door. Door de Website te gebruiken, te browsen en/of te lezen, betekent dit dat u de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, moet u het gebruik van de Website of een van de Diensten onmiddellijk staken.

1.3. Released behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te herzien en te wijzigen door deze pagina naar eigen goeddunken bij te werken. Released zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van updates van de Voorwaarden. Alle wijzigingen in de Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum van publicatie. Voordat u doorgaat, raden we u aan een kopie van de Voorwaarden voor uw administratie te bewaren.

 

2. Aanvaarding van de voorwaarden

 

U accepteert de Voorwaarden door op de Website te blijven. U kunt de voorwaarden ook accepteren door te klikken om de voorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan als deze optie voor u beschikbaar is in de gebruikersinterface.

 

3. Abonnement om de Services te gebruiken

3.1. Om toegang te krijgen tot de Diensten, moet u eerst een abonnement aanschaffen via de Website (het 'Abonnement') en de toepasselijke vergoeding betalen voor het geselecteerde Abonnement (de 'Abonnementskosten').

3.2. Door het abonnement op de website te kopen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het abonnement dat u wilt kopen geschikt is voor uw gebruik.

3.3. Door het Abonnement aan te schaffen, dient u zich vervolgens te registreren voor een account via de Website voordat u toegang kunt krijgen tot de Diensten (het 'Account').

3.4. Als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw voortgezet gebruik van de Services, kan het zijn dat u persoonlijke informatie over uzelf moet verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens), waaronder:

(a) E-mailadres

(b) Voorkeursgebruikersnaam

(c) Postadres

(d) Telefoonnummer

3.5. U garandeert dat alle informatie die u aan Released Pty Ltd verstrekt tijdens het voltooien van het registratieproces, altijd nauwkeurig, correct en up-to-date zal zijn.

3.6. Zodra u het registratieproces heeft voltooid, wordt u ook een geregistreerd lid van de Website ('Lid') en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Als Lid krijgt u onmiddellijk toegang tot de Diensten vanaf het moment dat u het registratieproces heeft voltooid totdat de abonnementsperiode afloopt (de 'Abonnementsperiode').

3.7. U mag de Services niet gebruiken en de Voorwaarden mogelijk niet accepteren als:

(a) u niet de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract aan te gaan met Released Pty Ltd; of

(b) u bent een persoon die is uitgesloten van het ontvangen van de Services volgens de wetten van Australië of andere landen, inclusief het land waarin u woont of van waaruit u de Services gebruikt.

 

4. Uw verplichtingen als lid

 

4.1. Als lid stemt u ermee in om te voldoen aan het volgende:

(a) u zult de Services alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door:

(i) de Voorwaarden; en

(ii) enige toepasselijke wet, regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden;

(b) u bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en/of e-mailadres. Gebruik van uw wachtwoord door een andere persoon kan resulteren in de onmiddellijke annulering van de Diensten;

 

(c) elk gebruik van uw registratiegegevens door een andere persoon of derden is ten strengste verboden. U stemt ermee in om Released Pty Ltd onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of e-mailadres of enige inbreuk op de beveiliging waarvan u zich bewust bent geworden;

(d) toegang tot en gebruik van de Website is beperkt, niet-overdraagbaar en maakt het uitsluitende gebruik van de Website door u mogelijk voor de doeleinden van Released Pty Ltd die de Diensten levert;

(e) u zult de Services of de Website niet gebruiken in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek zijn goedgekeurd of goedgekeurd door het management van Released Pty Ltd;

(f) u de Diensten of Website niet zult gebruiken voor enig onwettig en/of ongeoorloofd gebruik, waaronder het verzamelen van e-mailadressen van Leden via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail of ongeoorloofde framing van of linken naar de Website;

 

(g) u stemt ermee in dat commerciële advertenties, gelieerde links en andere vormen van verzoeken zonder kennisgeving van de Website kunnen worden verwijderd en kunnen leiden tot beëindiging van de Diensten. Passende juridische stappen zullen worden ondernomen door Released Pty Ltd voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website; en

(h) u erkent en gaat ermee akkoord dat elk geautomatiseerd gebruik van de Website of haar Diensten verboden is.

 

5. Betaling

 

5.1. Als de optie aan u wordt gegeven, kunt u de abonnementskosten betalen door middel van:

(a) Elektronische overboeking ('EFT') naar onze aangewezen bankrekening

(b) Creditcardbetaling ('Creditcard')

 

5.2. Alle betalingen die tijdens uw gebruik van de Services worden gedaan, worden gedaan via een van de App Stores waar het product wordt vermeld. Bij het gebruik van de Website, de Diensten of bij het doen van een betaling met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, garandeert u dat u de betalingsvoorwaarden die beschikbaar zijn op hun website hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn.

5.3. U erkent en stemt ermee in dat wanneer een verzoek tot betaling van de Abonnementskosten wordt geretourneerd of geweigerd, om welke reden dan ook, door uw financiële instelling of door u om een andere reden niet wordt betaald, u aansprakelijk bent voor alle kosten, inclusief bankkosten en kosten, verbonden aan de Abonnementskosten.

5.4. U stemt ermee in en erkent dat Released Pty Ltd de Abonnementsvergoeding op elk moment kan wijzigen en dat de gewijzigde Abonnementsvergoeding van kracht wordt na het verstrijken van de bestaande Abonnementsperiode.

6. Restitutiebeleid

 

Released Pty Ltd zal u alleen een terugbetaling van de abonnementskosten verstrekken in het geval dat ze niet in staat zijn om de Services te blijven leveren of als de algemeen directeur naar eigen goeddunken een besluit neemt dat het redelijk is om dit onder de omstandigheden te doen . Wanneer dit gebeurt, zal de restitutie plaatsvinden in het evenredige bedrag van de Abonnementskosten die door het Lid niet worden gebruikt (de 'Terugbetaling').

 

7. Auteursrecht en intellectueel eigendom

 

7.1. De Website, de Diensten en alle gerelateerde producten van vrijgegeven zijn onderworpen aan het auteursrecht. Het materiaal op de Website is auteursrechtelijk beschermd volgens de wetten van Australië en door internationale verdragen. Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten (inclusief copyright) op de Diensten en compilatie van de Website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, videobeelden, audioclips, Website, code, scripts, ontwerpelementen en interactieve functies ) of de Services zijn eigendom van of worden beheerd voor deze doeleinden, en zijn gereserveerd door de vrijgegeven Pty Ltd of haar medewerkers.

 

7.2. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van, geregistreerd en/of in licentie gegeven door Released Pty Ltd, die u een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare licentie verleent om:

(a) de Website gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden;

(b) de website en het materiaal op de website kopiëren en opslaan in het cachegeheugen van uw apparaat; en

(c) pagina's van de website afdrukken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

 

Released Pty Ltd verleent u geen enkel ander recht met betrekking tot de Website of de Diensten. Alle andere rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Released Pty Ltd.

7.3. Released Pty Ltd behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de website en alle gerelateerde diensten. Niets dat u op of in verband met de Website doet, zal enige overdragen:

 

(a) handelsnaam, handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk, industrieel ontwerp, octrooi, geregistreerd ontwerp of auteursrecht, of

(b) een recht om een handelsnaam, handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk of industrieel ontwerp te gebruiken of te exploiteren, of

(c) een ding, systeem of proces dat het onderwerp is van een patent, geregistreerd ontwerp of auteursrecht (of een aanpassing of wijziging van een dergelijk ding, systeem of proces), aan u.

 

7.4. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Released Pty Ltd en de toestemming van andere relevante rechthebbenden mag u niet: uitzenden, opnieuw publiceren, uploaden naar een derde partij, verzenden, posten, distribueren, tonen of in het openbaar afspelen, aanpassen of wijzigen op enigerlei wijze de Services of Services van derden voor welk doel dan ook, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden. Dit verbod geldt niet voor materialen op de Website, die vrij beschikbaar zijn voor hergebruik of zich in het publieke domein bevinden.

8. Privacy

8.1. Released Pty Ltd neemt uw privacy serieus en alle informatie die wordt verstrekt via uw gebruik van de website en/of diensten is onderworpen aan het privacybeleid, dat beschikbaar is op de website.

 

9. Algemene disclaimer

 

9.1. Niets in de Voorwaarden beperkt of sluit garanties, garanties, verklaringen of voorwaarden uit die door de wet worden geïmpliceerd of opgelegd, inclusief de Australische consumentenwetgeving (of enige aansprakelijkheid op grond daarvan), die bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

9.2. Met inachtneming van deze clausule en voor zover wettelijk toegestaan:

(a) alle voorwaarden, garanties, garanties, verklaringen of voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de voorwaarden zijn vermeld, zijn uitgesloten; en

(b) Released Pty Ltd is niet aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade of -schade (tenzij een dergelijk verlies of dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien is als gevolg van het niet voldoen aan een toepasselijke consumentengarantie), winst- of kansverlies of schade aan goodwill die voortvloeit uit of verband houdt met de Services of deze Voorwaarden (inclusief als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de Services)

of de late levering van de Diensten), hetzij volgens het gewoonterecht, krachtens contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), in billijkheid, krachtens de wet of anderszins.

 

9.3. Het gebruik van de Website en de Diensten is op eigen risico. Alles op de Website en de Diensten wordt aan u geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of voorwaarde. Geen van de gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, medewerkers en licentiegevers van Released Pty Ltd geeft enige uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie over de Services of producten of Services (inclusief de producten of Services van Released Pty Ltd) waarnaar wordt verwezen op de Website, omvat (maar is niet beperkt tot) verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van een van de volgende zaken:

 

(a) prestatiefalen, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, niet-correctie van defecten, vertraging in werking of verzending, computervirus of ander schadelijk onderdeel, verlies van gegevens, communicatielijnstoring, onwettig gedrag van derden of diefstal , vernietiging, wijziging of ongeoorloofde toegang tot documenten;

(b) de nauwkeurigheid, geschiktheid of actualiteit van alle informatie op de Website, de Diensten of een van de aan de Dienst gerelateerde producten (inclusief materiaal en advertenties van derden op de Website);

(c) kosten die zijn gemaakt als gevolg van uw gebruik van de Website, de Diensten of een van de producten van Released Pty Ltd; en

(d) de Diensten of werking met betrekking tot links die voor uw gemak worden verstrekt.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid

 

10.1. De totale aansprakelijkheid van Pty Ltd die voortvloeit uit of verband houdt met de Diensten of deze Voorwaarden, ongeacht hoe deze voortvloeit, inclusief contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), in billijkheid, op grond van de wet of anderszins, zal de herlevering van de Diensten aan u niet overschrijden.

10.2. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Released Pty Ltd, haar gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, bijdragers en licentiegevers niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale gevolg- of voorbeeldschade die door u kan worden opgelopen, ongeacht de oorzaak en onder enige theorie van aansprakelijkheid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, winstderving (direct of indirect), verlies van goodwill of zakelijke reputatie en enig ander immaterieel verlies.

 

11. Beëindiging van het contract

11.1. De voorwaarden blijven van toepassing totdat ze door u of door Released Pty Ltd worden beëindigd, zoals hieronder uiteengezet.

11.2. Als u de Voorwaarden wilt beëindigen, kunt u dit doen door:

(a) het Abonnement niet verlengen vóór het einde van de Abonnementsperiode;

(b) het sluiten van uw rekeningen voor alle diensten die u gebruikt, waar Released Pty Ltd deze optie aan u beschikbaar heeft gesteld.

 

Uw kennisgeving moet schriftelijk worden verzonden naar contact@makemeetingsmatter.com.

 

11.3. Released Pty Ltd kan op elk moment de voorwaarden met u beëindigen als:

(a) u het Abonnement niet verlengt aan het einde van de Abonnementsperiode;

(b) u een bepaling van de Voorwaarden hebt geschonden of van plan bent een bepaling te schenden;

(c) Released Pty Ltd is hiertoe wettelijk verplicht;

(d) de levering van de Diensten aan u door Released Pty Ltd, naar de mening van Released Pty Ltd, niet langer commercieel haalbaar is.

11.4. Afhankelijk van de lokale toepasselijke wetgeving, behoudt Released Pty Ltd zich het recht voor om uw lidmaatschap op elk moment stop te zetten of te annuleren en kan naar eigen goeddunken uw toegang tot alle of een deel van de Website of de Services zonder kennisgeving opschorten of weigeren als u inbreuk pleegt op enige bepaling van de Voorwaarden of enige toepasselijke wet of als uw gedrag van invloed is op de naam of reputatie van Meeting Solutions Pty Ltd of de rechten van die van een andere partij schendt.

 

 

12. Vrijwaring

 

12.1. U stemt ermee in om Released Pty Ltd, haar gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten,

bijdragers, externe contentproviders en licentiegevers van en tegen: Alle acties, rechtszaken, claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, verlies en schade (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die zijn opgelopen, geleden of voortvloeiend uit of in verband met enige directe of indirecte gevolgen van uw toegang tot het gebruik van of transacties op de Website of pogingen daartoe; en/of enige schending van de Voorwaarden.

 

13. Geschillenbeslechting

 

13.1. Verplicht:

 

Als een geschil voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden, mag geen van beide partijen een gerechtelijke of gerechtelijke procedure starten met betrekking tot het geschil, tenzij aan de volgende clausules is voldaan (behalve wanneer dringende tussenvonnis wordt gevraagd).

 

13.2. Merk op:

 

Een partij bij de Voorwaarden die aanspraak maakt op een geschil ('Geschil') dat is ontstaan onder de Voorwaarden, moet de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van de aard van het geschil, de gewenste uitkomst en de actie die nodig is om het Geschil te beslechten.

 

13.3. Oplossing:

 

Na ontvangst van die kennisgeving ('Kennisgeving') door die andere partij, moeten de partijen bij de Voorwaarden ('Partijen'):

 

(a) tracht binnen 30 dagen na de Kennisgeving te goeder trouw het Geschil zo spoedig mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen of andere middelen waarover zij het onderling eens kunnen worden;

(b) Indien om welke reden dan ook, 30 dagen na de datum van de Kennisgeving, het Geschil niet is opgelost, moeten de Partijen ofwel een bemiddelaar selecteren of verzoeken dat een geschikte bemiddelaar wordt aangesteld door de directeur van Released Pty Ltd of zijn of haar genomineerde;

 

(c) De partijen zijn gelijkelijk aansprakelijk voor de honoraria en redelijke kosten van een bemiddelaar en de kosten van de plaats van de bemiddeling, en zonder beperking van het voorgaande verbinden zij zich ertoe alle bedragen te betalen die door de bemiddelaar worden gevraagd als voorwaarde voor de aanvang van de bemiddeling. Partijen dienen ieder hun eigen kosten verbonden aan de mediation te betalen;

(d) De mediation zal plaatsvinden in Sydney, Australië.

 

13.4. Vertrouwelijk:

 

Alle communicatie met betrekking tot onderhandelingen door de partijen die voortvloeien uit en in verband met deze clausule voor geschillenbeslechting zijn vertrouwelijk en moeten voor zover mogelijk worden behandeld als "onverminderde" onderhandelingen met het oog op de toepasselijke bewijswetten.

 

 

13.5. Beëindiging bemiddeling:

 

Indien 60 dagen zijn verstreken nadat de bemiddeling van het Geschil is begonnen en het Geschil niet is opgelost, kan elke Partij de bemiddelaar verzoeken de bemiddeling te beëindigen en moet de bemiddelaar dit doen.

 

14. Locatie en jurisdictie

De diensten die worden aangeboden door Released Pty Ltd zijn bedoeld om door iedereen wereldwijd te worden bekeken. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Website, stemt u er echter mee in dat de exclusieve plaats voor het oplossen van een geschil in de rechtbanken van New South Wales, Australië ligt.

15. Toepasselijk recht

 

De voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van New South Wales, Australië. Elk geschil, controverse, procedure of claim van welke aard dan ook die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de Voorwaarden en de rechten die hierbij worden gecreëerd, wordt beheerst, geïnterpreteerd en geïnterpreteerd door, onder en in overeenstemming met de wetten van New South Wales, Australië, zonder verwijzing naar collisiebeginselen, niettegenstaande dwingende regels. De geldigheid van deze clausule van toepasselijk recht wordt niet betwist. De voorwaarden zijn bindend in het voordeel van de partijen hierbij en hun opvolgers en rechtverkrijgenden.

 

16. Onafhankelijk juridisch advies

Beide partijen bevestigen en verklaren dat de bepalingen van de Voorwaarden eerlijk en redelijk zijn en beide partijen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om onafhankelijk juridisch advies in te winnen en verklaren dat de Voorwaarden niet in strijd zijn met de openbare orde op grond van ongelijkheid of onderhandelingsmacht of algemene gronden van terughoudendheid van handel.

17. Beëindiging

 

Als een deel van deze voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank met een bevoegde jurisdictie, zal dat deel worden gescheiden en de rest van de voorwaarden blijven van kracht.