Нууцлалын бодлого

Pty Ltd-ийг гаргасан

1.   Бид таны хувийн нууцыг хүндэтгэдэг

1.1.     Released Pty Ltd нь таны хувийн нууцыг хамгаалах эрхийг хүндэтгэдэг бөгөөд манай үйлчлүүлэгчид болон вэб сайтад зочилсон хүмүүсийн хувийн нууцыг хамгаалах үүрэгтэй. Бид 1988 оны Нууцлалын тухай хуульд (Cth) агуулагдсан Австралийн Нууцлалын зарчмуудыг баримталдаг. Энэхүү бодлого нь бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, хэрхэн авч үзэхийг тодорхойлдог.

1.2.     "Хувийн мэдээлэл" гэдэг нь бидний эзэмшиж буй таны талаарх мэдээлэл юм.

2.   Хувийн мэдээллийн цуглуулга

2.1.     Released Pty Ltd нь манай вэбсайтад оруулсан, бидэнд шууд өгсөн эсвэл өөр хэлбэрээр өгсөн хувийн мэдээллийг үе үе хүлээн авч, хадгалах болно.

2.2.     Та бидэнд мэдээлэл илгээх, шинэчлэлт өгөх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ захиалгыг боловсруулах боломжийг олгохын тулд нэр, утасны дугаар, хаяг, имэйл хаяг зэрэг үндсэн мэдээллээ оруулж болно. Бид нэмэлт мэдээллийг бусад үед цуглуулж болно, үүнд таныг санал хүсэлт өгөх, хувийн болон бизнесийн асуудлаар мэдээлэл өгөх, контент эсвэл имэйлийн сонголтоо өөрчлөх, санал асуулга болон/эсвэл сурталчилгаанд хариу өгөх, санхүүгийн болон зээл олгох зэрэг орно. картын мэдээлэл эсвэл манай хэрэглэгчийн дэмжлэгтэй холбогдоно уу.

2.3.     Та бидэнд мэдээлэл илгээх, шинэчлэлт өгөх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ захиалгыг боловсруулах боломжийг олгохын тулд нэр, утасны дугаар, хаяг, имэйл хаяг зэрэг үндсэн мэдээллээ оруулж болно. Бид нэмэлт мэдээллийг бусад үед цуглуулж болно, үүнд таныг санал хүсэлт өгөх, хувийн болон бизнесийн асуудлаар мэдээлэл өгөх, контент эсвэл имэйлийн сонголтоо өөрчлөх, санал асуулга болон/эсвэл сурталчилгаанд хариу өгөх, санхүүгийн болон зээл олгох зэрэг орно. картын мэдээлэл эсвэл манай хэрэглэгчийн дэмжлэгтэй холбогдоно уу.

Released Pty Ltd нь манай вэбсайтад оруулсан, бидэнд шууд өгсөн эсвэл өөр хэлбэрээр өгсөн хувийн мэдээллийг үе үе хүлээн авч, хадгалах болно.

Нэмж дурдахад бид бидэнтэй харилцах явцад таны өгсөн бусад мэдээллийг цуглуулж болно.

3.   Бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг

3.1.     Released Pty Ltd нь таныг бидэнтэй цахимаар болон биечлэн харилцах, манай вэб сайтад нэвтрэх, бид танд үйлчилгээгээ үзүүлэх зэрэг олон янзаар танаас хувийн мэдээллийг цуглуулдаг. Бид гуравдагч этгээдээс хувийн мэдээллийг хүлээн авч болно. Хэрэв бид үүнийг хийвэл энэхүү Нууцлалын бодлогод заасанчлан хамгаалах болно.

4.   Таны хувийн мэдээллийг ашиглах

4.1.     Released Pty Ltd танаас цуглуулсан хувийн мэдээллийг ашиглан мэдээлэл, шинэчлэлт болон манай үйлчилгээг танд хүргэж болно. Бид танд шинэ болон нэмэлт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, боломжуудын талаар танилцуулж болно. Бид таны хувийн мэдээллийг бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулах, таны хэрэгцээг илүү сайн ойлгохын тулд ашиглаж болно.

4.2.     Released Pty Ltd нь утас, имэйл, SMS эсвэл шуудангаар хязгаарлагдахгүй янз бүрийн арга замаар тантай холбогдож болно.

5.   Таны хувийн мэдээллийг задруулах

5.1.     Бид энэхүү бодлогод заасан зорилгын үүднээс үндэслэлтэй шаардлагатай бол таны хувийн мэдээллийг ажилтан, албан тушаалтан, даатгагч, мэргэжлийн зөвлөх, төлөөлөгч, ханган нийлүүлэгч эсвэл туслан гүйцэтгэгч нарт ил болгож болно. Хувийн мэдээллийг зөвхөн манай үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардлагатай үед л гуравдагч этгээдэд өгнө.

5.2     Бид үе үе хууль, журам, шүүхийн шийдвэр, зарлан дуудах хуудас, батлан даалт зэрэг хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэхийн тулд хуулийн үйл ажиллагааны явцад эсвэл хууль сахиулах байгууллагын хүсэлтийн хариуд хувийн мэдээллээ задруулах шаардлагатай болдог.

5.3     Бид мөн таны хувийн мэдээллийг Released Pty Ltd, www.makemeetingsmatter.com, түүний үйлчлүүлэгчид эсвэл гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, хууль ёсны эрх, өмч, аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор ашиглаж болно.

5.4     Бидний цуглуулсан мэдээллийг Австралиас гадуурх улс орнуудад хааяа хадгалж, боловсруулж эсвэл хооронд нь шилжүүлж болно.

5.5     Хэрэв манай бизнест хяналт өөрчлөгдсөн эсвэл бизнесийн хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэх тохиолдолд бид өөрсдийн хэрэглэгчийн мэдээллийн санг, тэдгээр мэдээллийн санд агуулагдах аливаа хувийн мэдээлэл болон хувийн бус мэдээллийн хамт хуулийн дагуу зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр шилжүүлэх эрхтэй. Нууцлалыг хадгалах гэрээний дагуу энэ мэдээллийг боломжит худалдан авагчид задруулж болно. Бид зөвхөн сайн санааны үүднээс болон дээрх нөхцөл байдлын аль нэгэнд шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийг задруулахыг эрмэлзэх болно.

5.6     Бидэнд хувийн мэдээллээ өгснөөр та энэхүү Нууцлалын бодлогын нөхцөл болон энэхүү бодлогод хамаарах мэдээллийг задруулах төрлийг зөвшөөрч байна. Таны хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулах тохиолдолд бид гуравдагч этгээдээс таны хувийн мэдээлэлтэй ажиллахтай холбоотой энэхүү бодлогыг дагаж мөрдөхийг хүсэх болно.

6. Таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал

6.1.     Released Pty Ltd нь таны бидэнд өгсөн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, задруулахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бид мэдээллийг хамгаалах, хамгаалах, түүнийг буруугаар ашиглах, хөндлөнгөөс оролцох, алдах, зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, өөрчлөх, задруулахаас хамгаалах тохиромжтой физик, цахим болон удирдлагын журмыг хэрэгжүүлсэн.

6.2.   Мэдээлэл дамжуулах, солилцох нь таны эрсдэлд хамаарна. Бид таны бидэнд дамжуулсан эсвэл биднээс хүлээн авсан аливаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулж чадахгүй. Хэдийгээр бид мэдээллийг зөвшөөрөлгүй задруулахаас хамгаалах арга хэмжээ авдаг ч бидний цуглуулсан хувийн мэдээллийг энэхүү Нууцлалын бодлогод харшлахгүйгээр задруулахгүй гэдгийг баталж чадахгүй.

7.   Таны хувийн мэдээлэлд хандах

7.1.     Та 1988 оны Нууцлалын тухай хуулийн (Cth) заалтын дагуу таны тухай бидний эзэмшиж буй хувийн мэдээллийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүсч болно. Мэдээлэл өгөхдөө бага хэмжээний захиргааны хураамж төлж болно. Хэрэв та өөрийн талаарх бидний эзэмшиж буй мэдээллийн хуулбарыг авахыг хүсвэл эсвэл бидний танд байгаа аливаа мэдээлэл буруу, хуучирсан, бүрэн бус, хамааралгүй эсвэл төөрөгдүүлсэн гэж үзэж байвал contact@makemeetingsmatter.com хаягаар бидэнд имэйл илгээнэ үү.

7.2.     Бид Нууцлалын тухай хуульд заасан тодорхой нөхцөл байдалд таны талаарх мэдээллийг танд өгөхөөс татгалзах эрхтэй.

8.   Хувийн нууцтай холбоотой гомдол

8.1.     Хэрэв танд манай хувийн нууцлалын талаар ямар нэгэн гомдол байвал contact@makemeetingsmatter.com хаягаар гомдлынхоо дэлгэрэнгүйг илгээнэ үү. Бид гомдлыг маш нухацтай авч үздэг бөгөөд таны гомдлыг бичгээр хүлээн авсны дараа удалгүй хариу өгөх болно.

9.   Нууцлалын бодлогод гарсан өөрчлөлтүүд

9.1.   Ирээдүйд бид энэхүү Нууцлалын бодлогыг өөрчилж болзошгүйг анхаарна уу. Бид энэхүү Бодлогыг хүссэн үедээ, өөрийн үзэмжээр өөрчилж болох ба бүх өөрчлөлт нь өөрчлөлтийг манай вэбсайт эсвэл зарын самбар дээр нийтлэсний дараа шууд хүчин төгөлдөр болно. Манай Нууцлалын бодлоготой танилцахын тулд үе үе эргэж шалгана уу.

10.   Вэб сайт

10.1.   Таныг манай вэб сайтад (www.makemeetingsmatter.com) зочлох үед бид хөтөчийн төрөл, үйлдлийн систем, манай сайт руу орохоосоо өмнө шууд зочилсон вэбсайт гэх мэт тодорхой мэдээллийг цуглуулж болно. Энэхүү мэдээллийг хүмүүс манай вэбсайтыг хэрхэн ашиглаж байгааг шинжлэхэд нэгтгэсэн байдлаар ашигладаг. сайт, ингэснээр бид уулзалтын удирдлагын платформд зориулсан үйлчилгээгээ сайжруулах боломжтой.

10.2.   Күүки - Бид үе үе вэбсайт дээрээ күүки ашиглаж болно. Күүки гэдэг нь таныг сайт руу буцаж ирэхэд тань таньж мэдэх, мөн сайтыг ашиглах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хадгалах зорилгоор вэбсайт ашигладаг маш жижиг файлууд юм. Күүки нь таны компьютерт нэвтэрч, гэмтээдэг хортой програм биш юм. Ихэнх вэб хөтчүүд күүкиг автоматаар хүлээн авдаг боловч та хөтчийн тохиргоог өөрчилснөөр күүкиг татгалзаж болно. Гэсэн хэдий ч энэ нь таныг манай вэбсайтын давуу талыг бүрэн ашиглахад саад болж магадгүй юм. Манай вэб сайт үе үе күүки ашиглан вэб сайтын урсгалд дүн шинжилгээ хийж, вэб сайтад зочлоход илүү сайн туршлага өгөхөд тусалдаг. Нэмж дурдахад күүки нь Google Adwords зэрэг гуравдагч талын үйлчилгээгээр дамжуулан вэбсайтын зочдод холбогдох зар сурталчилгааг үзүүлэхэд ашиглагдаж болно. Эдгээр зарууд энэ вэб сайт эсвэл таны зочилдог бусад вэб сайт дээр гарч ирж магадгүй.

10.3.   Гуравдагч этгээдийн сайтууд - Манай сайт үе үе бидний эзэмшдэггүй эсвэл хянадаггүй бусад вэбсайтуудын холбоостой байж болно. Эдгээр холбоосууд нь зөвхөн таны тав тухыг хангах зорилготой юм. Гуравдагч этгээдийн вэбсайтуудын холбоосууд нь эдгээр вэб сайтыг ивээн тэтгэж, дэмжсэн эсвэл зөвшөөрч буй хэрэг биш юм. Released Pty Ltd нь бусад ийм вэбсайтуудын нууцлалын үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг анхаарна уу. Бид хэрэглэгчиддээ манай вэб сайтаас гарахдаа хувийн мэдээллийг цуглуулдаг вэб сайт бүрийн нууцлалын мэдэгдлийг уншихыг зөвлөж байна.