Image by Dylan Gillis

هیئت مشورتی

هدایت تحویل mForce در سراسر جهان!

دون فرانسیس

موسس و مدیر عامل

برای هر یک از اعضای تیم یک بیوگرافی بنویسید. برای درگیر نگه داشتن بازدیدکنندگان خود کوتاه و آموزنده بنویسید.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

اشلی جونز

رهبر فنی

برای هر یک از اعضای تیم یک بیوگرافی بنویسید. برای درگیر نگه داشتن بازدیدکنندگان خود کوتاه و آموزنده بنویسید.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

تس براون

مدیر دفتر

برای هر یک از اعضای تیم یک بیوگرافی بنویسید. برای درگیر نگه داشتن بازدیدکنندگان خود کوتاه و آموزنده بنویسید.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

لیزا رز

مدیر تولید

برای هر یک از اعضای تیم یک بیوگرافی بنویسید. برای درگیر نگه داشتن بازدیدکنندگان خود کوتاه و آموزنده بنویسید.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn